Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Våre retningslinjer og rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Formålet med denne redegjørelsen etter Åpenhetsloven er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Redegjørelsen omfatter foruten Oris Dental Holding AS, de to heleide datterselskapene Oris Dental AS og Proteket AS. Det er i disse to selskapene den operative virksomheten foregår. Hele gruppen er i det følgende omtalt som «Oris Dental».

I Oris Dental jobber vi aktivt for å bygge en kultur som ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjøres gjennom å sikre rettferdige rammebetingelser, uavhengig av kjønn, og like muligheter for våre medarbeidere. Inkludering og mangfold er en vesentlig del av vår kultur.

Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct), kontrakter, rutiner og håndbøker er styrende for hvordan vi ivaretar grunnleggende menneskerettigheter. Alle eksisterende og nye leverandører vurderes i henhold til krav nedfelt i Åpenhetsloven. Oris Dental har gjennom en omfattende prosess, kartlagt sine leverandører, klassifisert og risikovurdert disse. OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises (2011 Edition) har vært veiledende for oss i denne prosessen, samtidig som vi har tatt hensyn til at Åpenhetsloven stiller strengere krav til redegjørelsesplikten, ved at virksomhetene må offentliggjøre en generell redegjørelse årlig.

Selskapet har varslingsrutiner som gjør det mulig for medarbeidere, leverandører og pasienter å varsle dersom de oppdager forhold som er av negativ karakter og kan anses som nødvendig å varsle om.

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlige risiko for negative konsekvenser som vi har avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger:

For å kunne samarbeide med oss, må alle våre nye og eksisterende leverandører, som omfattes av kravet om aktsomhetsvurdering, besvare et skjema hvor vi kartlegger menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Svarene er vårt utgangspunkt for klassifisering og risikovurdering. Denne er basert på OECD sine krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt krav i Åpenhetsloven.

Forventning til våre leverandører er at de opptrer etisk og arbeider etter intensjon om anstendige arbeidsforhold og etterlevelse av lovverk som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter.

Gjennom våre undersøkelser har vi avdekket kun mindre avvik i vår leverandørkjede som siden er blitt redegjort for. De har omhandlet ettersendelse av dokumentasjon som gjennom prosessen er blitt tilfredsstillende dokumentert.

Opplysninger om tiltak som vi har iverksatt eller planlegger iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultater eller forventede resultater av disse tiltakene:

Ved eventuelle avvik i fremtiden vil vi etterspørre dokumentasjon som berører leverandører slik at de kan legge frem tiltak og planer for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette gjør vi for å sikre at våre leverandører og deres underleverandører opptrer i henhold til de krav og forventninger vi har når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom våre leverandører ikke følger opp vår anmodning eller tilbakemelding i tilfeller der det er behov for dette, eller dersom ettersendt dokumentasjon ikke oppleves som tilfredsstillende, vil vi iverksette adekvate tiltak. Vi vil da vurdere om samarbeidet skal opphøre som en konsekvens av de avdekte risikoforholdene, eventuelt om det kan iverksettes andre korrektive tiltak for å utbedre forholdene.

Vårt arbeid med å kartlegge, følge opp og evaluere vår egen verdikjede er en kontinuerlig prosess som vi jobber med og tilpasser og tilrettelegger etter hvert som vi gjør oss erfaringer med arbeidet rundt Åpenhetsloven og det å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.