Etiske retningslinjer

Hvem er vi?

Oris Dental AS (heretter omtalt som Oris Dental) er et av Norges største private helseforetak og representerer et sterkt fagmiljø innen tannhelse. Vi er en voksende kjede med mange muligheter, hvor opplæring og faglig utvikling står sentralt. Vi tror at faglig oppdaterte, trygge og fornøyde medarbeidere skaper et godt arbeidsmiljø. Det igjen skaper smil, og smil smitter.

Hos oss spiller alle på lag for at pasientene skal få den beste behandlingen, og en positiv opplevelse. Menneskene er vår suksessfaktor, og vårt ultimate mål er å skape en god arbeidsplass hvor pasienten føler seg trygg og ivaretatt.

Last ned våre etiske retningslinjer i PDF-format for enkel tilgang og referanse ved behov.

Visjoner og verdier

Tannhelse på dine premisser

Som tannhelsepersonell er vårt oppdrag å ivareta den viktige munn- og tannhelsen til våre pasienter, noe som innebærer å sikre et tilbud det føles trygt, enkelt og komfortabelt å benytte seg av. I Oris Dental er dette et ansvar vi tar på største alvor, ved å lytte til pasienten, kontinuerlig evaluere oss selv, og hele tiden utvikle klinikkene våre for å møte dem på deres behov.

Eksterne verdier

Vi har pasienten i fokus på alt vi gjør i organisasjonen. Derfor henvender vi oss til våre pasienter gjennom våre eksterne verdier:

På dine premisser – Fra første kontakt til siste oppfølgingstime er behandling på pasientens premisser et selvsagt mål.

Alltid oppdatert – Hos oss skal du være sikker på at du alltid har tilgang på bransjens tryggeste, mest effektive og moderne behandlingsalternativer.

Dedikerte eksperter – Selv om vi naturligvis fokuserer mye på klinisk fag, har vi også mål om å være bransjeledende på alt fra pasientkommunikasjon til arbeidsmiljø.

Premium behandling – Kvalitet på hele opplevelsen fra start til slutt.

Interne verdier

Våre viktigste ressurser er våre medarbeidere. Derfor har vi definert interne verdier som gjelder for de som jobber hos oss:

På lag – Lagspill er kjernen i vårinterne kultur.

Dedikasjon – Vi tror ikke på å gjøre ting halvveis, og tar fatt på hver eneste oppgave med samme iver.

Nysgjerrighet – Vi vil aldri bli utlært, derfor tar vi godt vare på, og heier fram nysgjerrighet.

Lidenskap – Vi deler en lidenskap for faget, det å hjelpe andre, og å utvikle oss selv.

Smil – I Oris Dental jobber vi målrettet mot at ingen skal grue seg til å møte på jobb.

Selskapets styresett

For å sikre god informasjonsflyt, oppfølging og kontroll har selskapet oppretter strukturerte rapporteringsrutiner for den daglige driften og innenfor bærekraft. Det rapporteres månedlig fra avdelingsnivå til ledernivå, og videre til selskapets styre.

Selskapet har en personalhåndbok som danner grunnlaget for ansattes betingelser, rettigheter og plikter, samt en lederhåndbok for å styrke ledernes rolle.

Vår beredskapsplan sikrer at vi har en forhåndsbestemt strategi og plan for håndtering av en eventuell krisesituasjon. Planen gir blant annet en klar beskrivelse av organisering, ansvars- og oppgavefordeling.

Våre etiske retningslinjer gjelder for alle faste og midlertidige ansatte, innleide konsulenter, styret og andre som handler på vegne av Oris Dental (heretter samlet omtalt som medarbeidere). Vår kultur bygges opp rundt lagspill, dedikasjon, nysgjerrighet, lidenskap og smil. Dette setter forventninger til at vi hjelper og trygger hverandre, følger regler, sier ifra dersom det er behov for forbedring, varsler om kritikkverdige forhold eller andre områder som må forbedres.

Våre ledere skal være gode rollemodeller og har et særlig ansvar for å opptre i samsvar med intensjonene i de etiske retningslinjene. En leder har et særskilt ansvar for å informere, kommunisere og etterleve de etiske retningslinjene, samt sørge for nødvendig opplæring der det er behov. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre leverandører overholder den samme høye etiske standard som oss.

Etterlevelse av lover, regler og konvensjoner

Medarbeiderne våre skal etterleve gjeldende lover og regler. Dette gjelder både eksterne krav og internt regelverk, herunder lover og forskrifter, retningslinjer og instrukser.

Vi respekterer menneskerettighetene og arbeidstakerrettighetene til kollegaer, leverandører og samarbeidspartnere som er nedfelt i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning.

Brudd på gjeldende lover og regler aksepteres ikke. Eventuelle brudd eller avvik skal håndteres i henhold til selskapets prosedyrer og kan gi arbeidsrettslige, strafferettslige og erstatningsrettslige konsekvenser.

Hva er etiske retningslinjer og hvorfor har vi det?

Menneskene er vår viktigste suksessfaktor!

I Oris Dental er vi stolte av høyt kompetansenivå og den nyeste teknologien. Men dette alene kan aldri gjøre oss til pasientens førstevalg. På enhver klinikk er vi avhengig av den enkelte lagspillers bidrag; den personlige servicen, det brennende engasjementet, det kollegiale samholdet og lidenskapen for jobben.

Vi liker å sammenligne oss med toppidretten. Vi skal ikke levere idrettsprestasjoner, men vi skal prestere hver dag for å gi verdens beste tannbehandling til våre pasienter. Dette krevet godt lagspill, der alle er like viktige bidragsytere. For å prestere på et høyt nivå må vi investere tid i til kontinuerlig trening.

Det er menneskene som jobber hos oss som skaper vårtrykte. Derfor vil holdningene og beslutningene til den enkelte medarbeider påvirke selskapets omdømme. Den enkelte har selv ansvar for å gjøre kloke valg, for å skapetillit og trygghet for kolleger og pasienter. Bare slik vil Oris Dental forbindes med etiske verdier, profesjonalitet og redelighet.

Våre etiske retningslinjer er grunnlaget for hvordan vi driver forretning og forteller oss selv og omverden hva som kan forventes av oss. De er førende og gir retning og forpliktelser til hvordan vi skal opptre, og de hjelper oss å ta gode avgjørelser i hverdagen og i etiske dilemmaer. De skal sikre en trygg arbeidsplass for våre medarbeidere.

Vi skal være en åpen og transparent organisasjon. Vi skal behandle like tilfeller likt, og møte alle mennesker med samme grunnleggende respekt.

Som samfunnsaktør og tilbyder av tannhelsetjenester tar vi vår rolle på alvor, og for oss er det særdeles viktig at vår virksomhet drives etter gode, etiske retningslinjer.

Troverdig opptreden ovenfor våre medarbeidere, pasienter, leverandører, eiere og andre samarbeidspartnere er vårt fundament.

Våre retningslinjer slår fast at vi alltid skal:

 • Gi behandling, råd og veiledning som er best for våre pasienter og medarbeidere.
 • Følge de til enhver tid gjeldende lover og regler.
 • Ha respektfull omgang med andre mennesker i sitt arbeid, både i formelle og mer uformelle sammenhenger.

Oris Dental skal kritiske forhold kunne meldes uten fare for gjengjeldelse, som beskrevet i våre varslingsrutiner.Brudd på våre etiske retningslinjer eller lovbrudd vil medføre reaksjoner. Det samme gjelder for ledere som ser bort fra, eller tolererer slike brudd, enten de selv opptrer uaktsomt eller de har faktisk kjennskap til forholdet og ikke foretar seg noe. Reaksjon vil avhenge av hvor alvorlig bruddet er, og kan innebære rapportering til relevant offentlig myndighet.

Ledere i Oris Dental er rollemodeller for øvrige medarbeidere, og har stor påvirkning i håndtering av ulike situasjoner. Det forventes derav at våre ledere sørger for at de etiske retningslinjene er kjent for medarbeiderne og motiverer til at disse etterleves. Våre ledere skal fremme tillit, åpenhet og likeverd i arbeidsmiljøet, slik at medarbeiderne er trygge på at de kan dele sine meninger, og ta opp bekymringer uten frykt for gjengjeldelse. De skal involvere medarbeiderne, og tilrettelegge for engasjement, samarbeid og faglig utvikling til det beste for pasienter og medarbeiderne.

Hva ligger til grunn for våre etiske retningslinjer?

Klima, miljø, økonomi og sosiale forhold er fundamentet for en bærekraftig utvikling. I en bærekraftig verden må alle disse perspektiver dekkes. En sunn økonomi må bygge på sosial bærekraft samtidig som miljømessig bærekraft er fundamentet for vårt felles livsgrunnlag. Derfor er det nettopp her vi legger vårt fokus for vekst og utvikling.

Med vår visjon «Tannhelse på dine premisser»ønsker vi å ta en ledende rolle i bransjen og i samfunnet for øvrig.Vi skal væreettrygtoggodt stedforpasienten, utfordre etablerte sannheter og tenke nytt.

Vi skal bidra til bærekraftig og langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima, samt
sosiale og økonomiske forhold. Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør, og våre medarbeidere skal få
den opplæringen og støtten de trenger for å
utøve vårt samfunnsansvar.

Det å fokusere på bærekraft er ikke lenger forbeholdt noen få, men er helt avgjørende for å
beholde en verden i balanse. Somorganisasjon
har vi mulighet til å bidra på mange områder.

Vi fokuserer på bærekraft for:

 • Å være en del av løsningen: Alle må og kan
  bidra hvis vi skal løse vårtids store utfordringer.
  Det lønner seg for alle.
 • Konkurransekraft og omdømme: Krav fra
  pasienter, myndigheter og kapital vil øke, ved
  å ligge i front vil vi få et bedre omdømme og
  økt konkurransekraft.
 • Stolte medarbeidere: Stadig flere stiller krav
  og ønsker å jobbe i en bedrift som tar et
  samfunnsansvar. En tydelig bærekraftsprofil
  tiltrekker seg jobbsøkere og skaper stolthet
  på arbeidsplassen.

Klima og miljø

I Oris Dental har vi fokus på miljø og vår påvirkning på omgivelsene. Vi skal være en arbeidsplass som tar ansvar i et større perspektiv med en tydelig miljøprofil. Vi skal bidra til å skape mer miljøvennlige løsninger og velge alternativer som er til det beste for klima og miljø. Vi jobber stadig med forbedringsarbeid og forbedringsmålrettet mot miljøbevisste tiltak for å beholde og videreutvikle miljøfokuset. Våre medarbeidere er viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Gjennom en god miljøprofil skal vi bidra til å skape gode holdninger internt, og sørge for en drift som er skånsom for miljøet. Vi skal sikre at vi til enhver tid følger myndighetsog lovkrav som stilles til oss. Vi skal ikke ha ulovlige utslipp til jord, vann og luft og vi skal deklarere alt amalgamholdig materiale.

Sosiale forhold

Trygghet er ekstremt viktig for oss. Vi skal være en trygg arbeidsplass, trygg samarbeidspartner og våre pasienter skal være trygge hos oss. For oss handler sosial bærekraft om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt, helsefremmende liv, til å få utdanning, samt jobbe og leve uten diskriminering av noe slag.

God tannhelsebehandling krever mye utstyr og engangsartikler, samt tjenester fra våre leverandører. Derfor stiller vi de samme kravene til våre leverandører som til oss selv. Våre leverandører og samarbeidspartnere må sørge for en ansvarsfull drift av både egen virksomheten og de underleverandører som benyttes.

Økonomi

God økonomi i seg selv er ikke nok for å jobbe mot en bærekraftig utvikling, men den er en svært viktig del av totalen. Tradisjonelt sett har virksomheter konsentrert seg om å bygge lønnsomme arbeidsplasser som igjen finansierer velferdsstaten. Dette er fortsatt sentralt, men i en bærekraftig verden må det mer til. En sunn økonomi må bygge på sosial bærekraft samtidig som miljømessige bærekraft er fundamentet for vårt felles livsgrunnlag, og vi jobber målrettet for å finne løsninger som på en god måte kombinerer bærekraft og lønnsomhet.

Slik gjør vi det i praksis

Vi i Oris Dental jobber for å skape trygge, bærekraftige arenaer sombidrar positivt til samfunnet. Alle våre medarbeidere og alle som handler på vegne av oss skal opptre i tråd med etiske normer og regelverk.

Bærekraftig utvikling handler om å tilpasse seg, skape synergier og sikre at vi tar gode valg som påvirker i riktig retning. Vi jobber for kontinuerlig utvikling og forbedring, og for å kontrollere om vi er på riktig vei er det avgjørende at vi måler oss selv. Vi følger opp varslingssaker fortløpende, og monitorer personvern og korrupsjon på daglig basis.

Oris Dental har vi fokus på miljø og bærekraft på alle nivåer av vår virksomhet. Vi legger til rette for at det skal kunne være lett å ta gode valg når det kommer til miljø og bærekraft. Ved bruk av våre innkjøpsavtalerkan våre medarbeidere være trygge på at disse har gjennomgått våre sosiale og miljømessige krav.

Vi har en høy grad av bevissthet rundt vår påvirkning på miljøet og vi jobber kontinuerlig med forbedringer for å være en bevisst og positiv bidragsyter til vårt klima og miljø.

Klimabeskyttelse inn i vår kjernevirksomhet

Oris Dental har en ambisjon om å redusere direkte og indirekte negative påvirkninger på miljøet vårt. Vi skal opptre ansvarlig, overholde relevante nasjonale og internasjonale lover og standarder, aktivt søke å minske vår miljøpåvirkning og innlemme klimabeskyttelse i vår kjernevirksomhet. For oss betyr det å ha en bærekraftig tilnærming til hele vår verdikjede og aktivt søke å redusere negativt avtrykk og belastning der vi kan. Vi tar beslutninger som skaper verdier, samtidig som vi beskytter miljøet og bidrar til det beste for samfunnet.

Klima og miljømål

Vi er vårt ansvar som samfunnsaktør bevisst når det gjelder vår påvirkning på omgivelsene, og vårt mål er å være en foregangsvirksomhet som jobber aktivt for å påvirke våre leverandører, kunder og industrien for øvrig til å forbedre sin miljøpåvirkning.

Bærekraftig utvikling handler for oss om å forebygge, skape bevissthet rundt og finne gode løsninger for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi jobber aktivt for å redusere vårt karbonavtrykk og er bevisst det klimaavtrykket som genereres av vår virksomhet.

Våre etiske retningslinjer gir fokus og retning for hvordan vi ønsker arbeide, påvirke samfunnet og vise vei for hvordan vi skal ta vare på klima, eksternt miljø og vårt arbeidsmiljø. Vi ser på det som vår plikt å opptre ansvarlig både for våre medarbeidere og for samfunnet for øvrig, og vi ønsker forplikte oss til å jobbe for å møte de utfordringene som klimaendringer innebærer.

Konkret jobber vi for å oppnå en høyere energieffektivitet, minimere avfallsproduksjon og utslipp, vedlikeholde vårt utstyr for å beholde levetiden, benytte miljøvennlige produkter i verdikjeden og forbedre miljøet blant våre medarbeidere.

Ansvarlig og etisk forretningsstyre

I Oris Dental er ansvarlig og etisk forretningsstyre fundamentet for det vi gjør hver dag, alene og som et lag. Det er summen av våre verdier, vår kultur og vårt gjøremål som utgjør vår ansvarlighet og vår etiske måte å operere på hver dag. I Oris Dental legger vi til rette for at våre medarbeidere skal kunne ta gode og trygge valg, med støtte i interne rutiner, retningslinjer og kompetanse.

Arbeidsmiljø og faglig utvikling

Det skal være trygt å jobbe i Oris Dental. Vi skal gi utviklingsmuligheter på det nivået den enkelte ønsker. Våre medarbeidere skal få den kunnskapen de behøver for å utøve sitt arbeid på en forsvarlig måte og de skal gis mulighetertil vekst. Dette mener vi skaper en trygg og sunn arbeidsplass som utvikler enkeltmennesket og derav også gir tilbake til samfunnet.

For å sørge for faglig utvikling til fordel for den enkelte, kolleger, bransjen og pasienter har vi vårt eget akademi. Gjennom dette tilbyr vi kurs til våre medarbeidere, leverandører og bransjen for øvrig. Vi representerer et sterkt fagmiljø innen tannhelse, og vi investerer i våre medarbeidere gjennom videreutvikling og etterutdanning.

Ved å videreutvikle våre medarbeidere får de en mer spennende og utfordrende arbeidshverdag, samtidig som vi kan tilby våre pasienter stadig bedre service og tjenester. I de tilfeller vi ikke kan tilby skreddersydd faglig utvikling gjennom vårt akademi benytter vi eksterne tjenester for å sikre økt kompetanse for alle.

Helse, miljø og sikkerhet

Oris Dental skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Derfor arbeider vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Vårt arbeid innebærer blant annet internkontroll, dokumenterte rutiner og arbeidsforhold, medarbeidersamtaler og -undersøkelser, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og interne kulturprosjekter for å bevare og utvikle samarbeidet og trivselen på arbeidsplassen. Gjennom dette setter vi krav til våre medarbeidere om å bidra aktivt og positivt til vårt arbeidsmiljø slik at vi sammen skaper vi en trygg arbeidsplass.

Anti-korrupsjon

Oris Dental har vi nulltoleranse for hvitvasking, bestikkelser og korrupsjon. Alle ansatte, pasienter, leverandører, samarbeidspartnere og eier skal være trygge på at vi etterlever lover og regler og at avvik fra dette ikke aksepteres. Viforplikter oss til å fremme og opprettholde det høyeste nivået av etiske standarder i forhold til alle våre forretningsaktiviteter. Våre grunnverdier erlagspill, dedikasjon, nysgjerrighet, lidenskap og smil. Det å være dedikert innebærer blant annet at vi til enhver tid følger gjeldende lover og regler. Bestikkelser og hvitvasking vil ikke bare være et brudd på gjeldende regelverk, men også et brudd med våre egne grunnverdier.

Lokalsamfunn

Som et ledd i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller, bidra der det teller og skape arenaer som betyr noe tar vi i Oris Dental ansvari vårtlokalmiljø. For oss betyr det mye å gi alle en lik sjanse, som å bidra til lokale organisasjoner gjennom samarbeid eller økonomisk støtte, velge lokale leverandører i de tilfeller det passer, eller tilby arbeidsutprøving og trening for personer som har behov for dette.

Økonomisk integritet

For oss er økonomisk integritet er avgjørende for å opprettholde tilliten fra medarbeidere, kunder, forretningspartnere og aksjeeiere. Alle medarbeidere i Oris Dental må sørge for at den informasjonen man leverer fra seg eller godkjenner, som brukes for refusjon eller andre utbetalinger er korrekt og i henhold til interne rutiner og tilfredsstiller lovkrav. Vi overholder norske og internasjonale standarder for regnskapsføring og rapportering, sørgerfor at vi bruker selskapets penger på en fornuftig og riktig måte og tar avgjørelser i samsvar med selskapets fullmaktstruktur. Vi følger gjeldende skatteregler og bidrar ikke til skatteunndragelser.

Selskapets eiendeler

Medarbeidere i Oris Dental har tilgang til å bruke våre eiendeler til å utføre arbeidsoppgaver. Dette omfatter utstyr, programvare, systemer, informasjon og lignende som eies av selskapet. Alle våre eiendeler skal brukes med ansvarlighet og oppbevares i samsvar med gjeldende retningslinjer og lovverk. Det samme gjelder kunders eiendeler. Misbruk av eiendeler, våre eller våre kunders, aksepteres ikke i noen form.

Våre medarbeidere skal ikke benytte programvare som ikke er i samsvar med gjeldende lisensbetingelser eller instrukser for sikker bruk. Vi tillater ikke bruk av utstyr som ikke samsvar med gjeldende forskrifter, våre medarbeidere kan ikke kopiere eller benytte utstyr til upassende eller ulovlig aktivitet. Ingen medarbeidere skal laste ned eller laste opp uautorisert programvare eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale.

Innkjøp og leverandører

Når vi i Oris Dental inngår avtaler stiller vi krav til leverandører og deres underleverandører. Vi skal være en pådriver for etisk handel og vi forplikter oss til å jobbe for en forbedring av arbeids- og menneskerettigheter og miljø i produksjonen av varer og tjenester. Dette skal gjenspeiles i samarbeidet med våre leverandører og vi stiller etiske krav når en risikovurdering av produkt og/ eller tjeneste tilsier dette. Ved særlig risiko for brudd på menneskerettigheter skal dette alltid følges opp i avtaleperioden. Våre leverandører er ansvarlig for overholdelse av kriterier angitt i våre samarbeidsavtaler.

Våre leverandører skal være trygge på at Oris Dental opptrer etter god forretningsskikk med konfidensialitet og taushetsplikt der dette kreves, og med transparens og åpenhet hvor dette tilsies.

Medarbeidere i Oris Dental skal sikre at beslutninger og handlinger som gjøres på vegne av selskapet er blitt gitt en objektiv og rettferdig vurdering.

Det er viktig at samarbeidet mellom oss og våre leverandører foregår på en slik måte at andre ikke kan så tvil ved en medarbeiders vurdering og integritet.

Diskriminering og trakassering

Alle medarbeidere i Oris Dental er likeverdige. Vår kultur gjenspeiler våre verdier, det er dette som er vår styrke, og sammen skaper vi et inkluderende mangfold på vår arbeidsplass.

I Oris Dental har vi nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering, og en slik behandling skal ikke forekomme på noe tidspunkt i arbeidsforholdet med oss, verken før, under eller etter. Hos oss er alle like mye verdt og vi setter pris på unike egenskaper som mangfoldet representer. Ved observasjon av eller rapportering om trakassering, mobbing, diskriminering eller annen upassende oppførsel agerer vi.

Det forventes at våre medarbeidere opptrer etter våre retningslinjer og tar vare på, opptrer og behandler sine kollegaer, pasienter, samarbeidspartnere og andre mennesker man møter med respekt, som en stolt Oris’er.

Varsling

Vi skal ta ansvar og være pålitelige slik at våre medarbeidere, leverandører, pasienter og andre ressurser som utfører funksjoner tilknyttet Oris Dental skal kunne stole på oss som virksomhet. Hos oss ønsker vi at alle medarbeidere på alle nivåer opptrer på en måte som er i tråd med allmenn oppfatning av god etikk, og i tråd med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Vi er forpliktet til å drive virksomheten med integritet og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, våre etiske retningslinjer og selskapets verdier.

Våre varslingsrutiner oppfordrer og legger til rette for rapportering av mistenkelig, uredelig eller uetisk oppførsel, som for eksempel korrupsjon, bestikkelser eller trakassering. Fremgangsmåten Oris Dental Etiske retningslinjer 15 for varsling må være forsvarlig og ikke virke trakasserende eller skape unødig belastning for arbeidsmiljøet. I første rekke vil det være riktig å varsle tjenestevei, dvs. til personalansvarlig. Våre varslingsrutiner er tilgjengelige på vårt intranett og i vår personalhåndbok.

Det er ingen formkrav til hvordan varslingen skal foregå, og det er fullt mulig å varsle anonymt. Alle meldinger om varsling vurderes seriøst og håndteres i henhold til våre rutiner, slik at prinsippet om habilitet, konfidensialitet og kontradiksjon ivaretas. En medarbeider som varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte skal ikke bli utsatt for noen form for gjengjeldelse på grunn av slik varsling, og ens identitet skal holdes konfidensiell.

Bekymringer knyttet til saker som faller utenfor varslingskanalens virkeområde, og som kungjelder medarbeiderens eget arbeidsforhold skal bli tatt opp med nærmeste leder, konsernledelsen eller HR-avdelingen.

Interessekonflikter

Alle medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og eiere har et ansvar for å ta beslutninger som ikke er påvirket av personlig vinning. For oss er det viktig å ha en forståelse av hva som er egen vinning og jobbe aktivt for at dette ikke påvirker våre prosesser.

Der det kan oppstå situasjoner som skaper interessekonflikter, erklærer vi oss inhabile for å unngå at det kan oppstå tvil om vår integritet.

En interessekonflikt kan oppstå når det blir en konflikt mellom våre personlige interesser og vårt ansvar som medarbeider eller representant for Oris Dental. Slike interessekonflikter kan ha bakgrunn i for eksempel nære relasjoner, tillitsverv, økonomiske interesser eller eierinteresser. Det kan også oppstå interessekonflikter mellom krav fra myndigheter, pasienters forventninger, egne forretningsinteresser og våre eieres interesser.

Misbruk av rusmidler

I Oris Dental skal man fremme klare holdninger knyttet til bruk av alkohol og andre rusmiddel. Alle medarbeidere i Oris Dental er ansvarlig for å bidra til et rusfritt og godt arbeidsmiljø. Det er et forbud mot å innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. For medarbeidere som omfattes av helsepersonelloven gjelder dessuten et lovfestet krav om pliktmessig avhold, jf. helsepersonellloven § 8.

I sosiale sammenheng i regi av Oris Dental, våre samarbeidspartnere ellerleverandører kan alkohol serveres, men aggressiv eller annen upassende oppførsel som skyldes alkoholpåvirkning eller bruk av rusmidler aksepteres ikke.

Kommunikasjon og medier

Oris Dental er vi opptatt av at vår kommunikasjon er åpen, transparent, tydelig og faglig forankret. Det gjelder både internt og eksternt, og er viktig for tilliten til selskapet. Vi er opptatt av lokal forankring hos våre klinikker og trygghet i vår kommunikasjonslinje. Hver avdeling har enkeltpersoner som i samarbeid med vår markedsavdeling utarbeider det som kommuniseres eksternt. Kun øverste leder eller de han måtte utpeke kan uttaler seg i media på vegne av organisasjonen.

Vi er opptatt av at alle våre medarbeidere utøver god dømmekraft med hensyn til hva man sieri ulike medier om pasienter, leverandører, konkurrenter og kolleger. Vi jobber for at alle medarbeidere har et bevisstforhold til sin kommunikasjon, at man til enhver tid er en representant for Oris Dental og at man opptrer i samsvar med god folkeskikk og gjeldende regelverk.

Brudd på etisk kommunikasjon og publisering av ulovlig materiale på vegne av Oris Dental som kan skade organisasjonens omdømme skal meldes til CEOslik at dette kan håndteres på en adekvat måte.

Taushetsplikt og informasjonssikkerhet

Alle våre medarbeidere har plikt til å bevare taushet om alle forhold man får kjennskap til gjennom sitt arbeidsforhold. Dette gjelder både pasientinformasjon og interne bedriftsanliggender i Oris Dental. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet opphører.

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjonen vi har. I Oris Dental skal våre medarbeidere være trygge på at den informasjonen som oppgis til oss blir oppbevart etter lover og forskrifter. Vi tar personvern på alvor og følger alle regler for behandling av personopplysninger.

Dette måler vi oss på

Innkjøp

Vi ønsker å minimere unødvendig transport og innkjøp. Dette gjøres ved å redusere småbestillinger og kun gjøre nødvendige innkjøp så varer på lager ikke går ut på dato.

Leverandørlojalitet

Vi jobber tett med våre hovedleverandører for å sikre at de har kontroll på sin verdikjede med fokus på miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Derfor måler vi på i hvor stor grad disse leverandørene benyttes, da dette er den måten vi kan kvalitetssikre dette leddet på.

Kompetanseheving

Faglig styrke og utvikling er kjernen i Oris Dental. Medarbeidere som opplever mestring og utvikler sin faglige kompetanse trives oftebedre, er en tryggere kollega og kan gi bedre pasientbehandling. Derfor gjennomfører vi et stort antall kurs gjennom vårt akademi. Vi måler på antall kurs og deltagere gjennomført i regi av akademiet for å bli stadig bedre.

Digitalisering

Mange prosesser kan være mer miljøvennlige og økonomisk gunstige dersom de digitaliseres. I Oris Dental måler vi oss selv på reduksjon av tradisjonelle avtrykk ved økt bruk av skanner og online bestillinger for å kutte ned på unødvendig forbruk av ressurser.

Feilproduksjon koster økonomisk sett

Ved å begrense feilproduksjonen reduserer vi avfall og transport. Mindre feil gir mindre sløsing.

Fornøyde pasienter og medarbeidere

Vi lever av å yte service til våre pasienter. Vi er avhengige av et arbeidsmiljø som fremmer arbeidslyst og som skaper trygghet, og klinikker som tar vare på pasientene gjennom hele kundereisen. Derfor måler vi kundetilfredshet månedlig og medarbeidertilfredshet årlig slik at vi kan ivareta det som er bra og forbedre de områder vi ser det trengs.

Rettferdige vilkår

Vi jobber for at alle skal ha rettferdige vilkår og ikke oppleve differanse i lønn og utviklingsmuligheter på grunn av kjønn og funksjonsnedsettelse. Denne vurderingen gjøres gjennom en årlig lønnsvurdering.

Nullvisjon for skader og ulykker på jobb

Vi lever etter en nullvisjon for skader som medfører sykefravær eller medisinsk behandling. Rapportering og håndtering av avvik gjøres i vårt kvalitetssystem.

Klima og miljøpåvirkning

For å minske vårt avtrykk og vår påvirkning på miljøet måler vi vårt energiforbruk. Vi forbedrer våre rutiner og prosesser for å skape energieffektivitet, redusere vårt karbonavtrykk og øke levetiden på vårt utstyr. Vi sorterer avfall og sikrer nullutslipp av farlig avfall.