Rett til fri tannbehandling i DOT

I tillegg til barn mellom 0-18 år har følgende grupper rett til gratis tannbehandling i DOT (den offentlige tannhelsetjenesten):

  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Dersom du velger å gå til privat tannlege vil du ikke ha rett til fri tannbehandling, og heller ikke ha rett stønad fra Helfo. For å ha rett på refusjon fra Helfo (folketrygden) må det utelukkes at vedkommende har rettigheter etter annen lovgivning som f. eks tannhelsetjenesteloven.

Dersom du får unormalt mange hull i tennene pga. munntørrhet kan du i noen tilfeller få støtte. Tilstanden må ha vart mer enn ett år og må dokumenteres med blant annet en spyttprøve. Hør med din tannlege dersom dette er aktuelt.

Tannbehandling for unge voksne (19-24 år)

  • 19-20 åringer (gjelder ut kalenderåret man fyller 20) betaler kun en egenandel på 25 % ved nødvendig behandling.
  • 21-24 åringer (gjelder ut kalenderåret man fyller 24) betaler kun en egenandel på 25% av behandlingen etter takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet hos Den offentlige tannhelsetjenesten/skoletannlegen. For denne gruppen er det ulik praksis hos fylkene. Noen steder kan du velge hvor du vil ha behandlingen, andre fylker krever at du går til skoletannlegen. Spør tannlegen din om hva som gjelder for ditt sted.

Tannlege med Helfo-avtale

Det er kun tannleger med Helfo-avtale som vurderer støtteordninger til tannlegeutgifter. Du kan ikke søke selv. I Oris Dental har alle behandlere og klinikker Helfo-avtale. I denne artikkelen finner du en komplett liste over sykdommer og tilstander som kvalifiserer for økonomisk støtte fra Helfo. Kanskje det gjelder deg eller noen du kjenner?
Merk at det er knyttet spesielle vilkår til refusjon som tannleger og tannpleiere har oversikt over. Det kan være alt fra hvilken type behandling som dekkes til krav om legeerklæring.

Hvor mye dekker Helfo

Ulike tilstander og sykdommer har ulik dekningsgrad etter tilstandens alvorlighetsgrad. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har satt faste takster på dette. Disse er lavere enn de takstene som tannlegen din tar. Det vil derfor bli et mellomlegg å betale, selv om du har frikort eller behandlingen støttesetter den høyeste taksten til HOD.

Lurer du på hvordan ditt regnestykke blir, så kan du spørre tannlegen eller tannpleieren din.

Din tannlege har plikt til å gi deg et skriftlig kostnadsoverslag på all behandling som overstiger kr. 5000, etter fratrekk fra Helfo.

Sjelden medisinsk tilstand

Dersom du har en av lidelsene som står på Helsedirektoratets A- eller B-liste over sjeldne medisinske tilstander kan du få støtte til nødvendig og forsvarlig tannbehandling. Tilstanden skal bekreftes av en legeerklæring og vilkårene er ulike for A- og B-listen.

Livsfare ved infeksjon

Dersom du har en sykdom eller tilstand som gjør det alvorlig og livstruende for deg å få en infeksjon fra munnhulen, kan du få støtte til infeksjonsforebyggende tannbehandling.
Eksempler på dette kan være: organtransplantert, før/etter mekanisk hjerteklaffoperasjon, dialysepasienter. Legeerklæring kreves og avgjør om økonomisk støtte er berettiget.

Tannkjøttsykdom

Det gis stønad til behandling av kronisk tannkjøttsykdom. Dersom du mister tenner på grunn av tannkjøttsykdommen periodontitt (i gamle dager kalt pyrea) kan du få en engangsstønad til å erstatte tennene. Dette gjelder ikke de store jekslene, og tennene må være tapt etter 1. mai 2002.

Manglende permanente tenner

Dersom du mangler permanente tenner som gir deg funksjonelle problemer eller er estetisk utfordrende, kan det gis støtte til f.eks. tannbroer og tannimplantater. Hør med tannlegen din hvilke tenner denne støtten gjelder for.

Tannregulering

Du kan få støtte til tannregulering dersom behandlingen påbegynnes innen det året du fyller 20 år. Det kreves henvisning fra tannlege/tannpleier for dette. Eventuell dekning er gradert etter alvorlighetsgrad, og egenbetaling/mellomlegg må regnes med. Tannregulering kan gjøres med fast/avtakbar apparatur eller med gjennomsiktige skinner. Unntaksvis dekkes også tannregulering for voksne over 20 år.

Syreskade og slitasje på tennene

Dersom du har alvorlig slitasje eller syreskade på tennene som har ført til vesentlig forringelse av tannhelsen, er det mulig å få støtte til å reparere disse. Her er det imidlertid flere vilkår som må oppfylles for å få støtte. Hør med din tannlege.

Hull forårsaket av munntørrhet

Yrkesskade på tennene

Dersom du skader tennene mens du er i jobb kan du få støtte til å reparere skaden. Skaden må meldes til både arbeidsgiver og til NAV. Det er NAV som godkjenner yrkesskader. Mottar du et yrkesskadevedtak er det viktig at du tar godt vare på dette, da dette gir med gjeldende regelverk gir deg støtte for å reparere skaden livet ut. Det er oftest arbeidsgivers forsikringsselskap som dekker den delen av regningen som Helfo ikke dekker.

Uhell

Dersom du får en stor/omfattende tannskade i fritiden kan du få økonomisk støtte til å reparere skaden. Dette er en engangsstønad. Dersom det er behov for å reparere på nytt etter noen år vil Helfo normalt ikke dekke det.
Støtten gjelder kun skader forårsaket av en plutselig ytre hendelse (ulykke), ikke tannskader i forbindelse med å tygge på noe hardt, og behandlingen må igangsettes innen kort tid etter skaden

Nedsatt evne til egenomsorg

Dersom du har sterkt nedsatt evne til egenomsorg pga. varig somatisk/psykisk sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne kan du etter spesielle vilkår få støtte til tannbehandling. Tilstanden må ha hatt en varighet av minimum ett år, og du må ha en legeerklæring fra lege eller psykolog før behandling kan starte.

Tannlegeskrekk (odontofobi)

Pasienter med tannlegeskrekk (odontofobi) kan ha rett på et tilrettelagt tannhelsetilbud fra Den offentlige tannhelsetjenesten TOO (Tilrettelagt tannhelsetilbud for tortur- og overgrepsutsatte og odontofobi)
Hvis du oppfyller kriteriene for sterk tannlegeskrekk, eller har blitt utsatt for tortur og/eller overgrep, dekkes angstbehandling og tannbehandling i tilvenningsperioden av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT).

Tilbudet får du hos DOT i fylkeskommunene og Tannhelsetjenestens kompetansesentre.
Du trenger ingen henvisning, og kan selv ta kontakt.

Undersøk dette med ditt behandlingssted.

Velger du å gå til privat tannlege må du betale all behandling selv.

Her finner du TOO.

Mangler du alle tenner i undermunnen?

Dersom du mangler alle tenner i underkjeven, og ikke klarer å bruke en løs underkjeveprotese pga. slag/allmennsykdommer/anatomi eller andre forhold, kan du få støtte til å sette inn to stk. implantater og én protese festet til disse. I tillegg kan man få støtte til overkjeveprotese ved behov, men det gis ingen støtte til implantater i overkjeven.

Kirurgisk innsettelse av implantat må gjøres av en spesialist i oral kirurgi og oral medisin, maxillofacial kirurgi, eller periodonti.

Protetisk behandling (selve tannerstatningen) må gjøres av en spesialist i protetikk, eller en tannlege med nødvendig kompetanse godkjent av Helsedirektoratet.

Andre støtteordninger

Det finnes også andre støtteordninger man kan søke om, dersom man faller utenfor Helfo sine støtteordninger.

Voldsoffererstatning

Dette kan du søke om dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Du kan søke om erstatning til utgifter til tannbehandling du har hatt/vil ha som følge av den straffbare handlingen. Dette kan være for undersøkelse hos din faste tannlege, eller for mer omfattende behandling hos en spesialist. Det må først sjekkes ut om utgiftene kan dekkes gjennom Helfos refusjonsordning eller gjennom din private forsikring. Du kan få mer informasjon om slik refusjon hos din tannlege.
Merk: Helfo vil i de fleste tilfeller ikke dekke alle utgifter forbundet med en slik skade, derfor bør man likevel søke om erstatning for egenandelen du må betale.

Du finner mer informasjon her.

Økonomisk hjelp fra NAV

Hvis du ikke har råd til tannlegebehandling, kan du søke NAV om økonomisk sosialhjelp. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for å vite mer.
Søknadsskjema og opplysninger om vedlegg de trenger finner du her.

Økonomisk støtte for flyktninger og rusmisbrukere

Tannhelse for innsatte i fengsel

Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Ved fengselsopphold med varighet på mer enn tre måneder gis det også tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv.

Les mer https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel/ 

Liste over tilstand/sykdom med Helfo-støtte

1. Sjeldne medisinske tilstander    

Nødvendig tannbehandling. Kun de tilstandene som står på A- eller B-listen, https://www.helsedirektoratet/SMT listene

2. Leppe-kjeve-ganespalte

Kun for behandling med direkte relasjon til spalten

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

F.eks store kjevecyster/svulster, kreft i munnhulen

4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Må ha legeerklæring på at det er alvorlig og livstruende med infeksjon fra munnhulen (f.eks organtransplantert)

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve*

Kirurgiske inngrep, f.eks. visdomstann operasjon, vevsprøver og småkirurgi

6.1 Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt*

Dyprens av lommer/operasjoner ifbm tannkjøttsykdom til oppnådd infeksjonskontroll

6.2 Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt

Erstatning av tapte tenner, men kun t.o.m. femte tann i tannrekken, «engangsytelse»

7. Tannutviklingsforstyrrelser

Medfødt manglende tenner, avvikende størrelse/form

8. Bittanomalier

Tannregulering. Hovedregel: må påbegynnes det kalenderåret man fyller 20 år med noen unntak. Se mer: https://www.helsenorge/tannregulering

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

Sykelig/alvorlig tap av tannsubstans ved tannslitasje/syrepåvirkning

10. Hyposalivasjon

Munntørrhet som har ført til økt forekomst av hull i tennene

11.1 Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen. F.eks. ved vedvarende sår/rødhet/hvitlige forandringer i tilknytning til fyllinger/proteser i munnen

11.2 Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved objektive allergiske betingede hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområde. F. eks. fjernreaksjoner, dvs reaksjoner på andre deler av kroppen. Trenger legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer

12. Tannskader ved godkjent yrkesskade
Må godkjennes av NAV først. Stønad livet ut.

13.1 Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

Omfattende tannskade ved ulykke. F.eks. fritidsulykker, kun engangsytelse.

13.2 Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdommer som kan gi fallskader

Skade på tenner under anfall av f.eks. epilepsi.

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne  

F.eks. Psykisk sykdom, Parkinson, etter hjerneslag. Må ha legeerklæring. Gjelder ikke for tannlegeskrekk.

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Dvs tannløs underkjeve, kan ikke bruke løs protese/gebiss, gis støtte til 2 implantater og dekkprotese.

*Godkjente egenandeler teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Din tannlege/tannpleier innrapporterer godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo. Egenandelstaket for 2023 er kr 3040.