Akutt behov for tannlege?

Ring en av våre klinikker dersom du har et akutt behov for tannlege. Våre behandlere vil alltid strekke seg langt for å gi deg hjelpen du trenger – når du trenger den mest.

Finn din nærmeste klinikk

Tannlegevakt og vakttelefon

Er du i akutt behov for tannlege utenfor våre ordinære åpningstider?

Se kontaktinformasjon for tannklinikker som tilbyr tannlegevakt og vakttelefon:

Akutt tannbehandling

Vi tar hånd om akutt problematikk i tenner, tannkjøtt eller kjeve.

Er du i tvil om hvor smerten kommer fra, eller har du vært utsatt for et uhell som har skadet en eller flere av tennene dine? Ring oss – så hjelper vi deg med å gjøre en vurdering på om dette er midlertidig smerte, eller om du bør komme innom.

akutt tannlege

– Jeg har en løs tann, hva gjør jeg?

Unngå å tygge på tannen. Det er viktig at du oppsøker oss så fort som mulig. Tannlegen vil undersøke den aktuelle tannen og tennene ved siden av.

Det kan være mange årsaker til at en tannen har løsnet, blant annet tannkjøttbetennelse (periodontitt). Sykdommen er vanlig og cirka 40 % av den voksne befolkningen opplever løse tenner i en eller annen grad.

– Jeg har en utslått tann

Nå bør du ringe oss umiddelbart. Hvis det er mulig; sett tannen tilbake i munnen med en gang. Dette øker sjansen for at vi kan redde tannen. En utslått tann oppbevares best under tungen, eller i et glass med melk.

Utslåtte melketenner skal ikke settes inn igjen og som oftest er det ikke nødvendig med akutt tannbehandling. Kontakt likevel tannlege for undersøkelse.

– Jeg har mistet en tannfylling

Uten tett dekke (tannfylling) på tannen er det fritt frem for bakterier, i verste konsekvens må tannen erstattes. Ring oss nå.

– Jeg har akutt tannpine

Ingen skal behøve å gå rundt med tannpine. Vi kan tilby tannlegetime på dagen eller sette opp en ordinær tannlegetime. Tannpine kan ha mange årsaker, og du kan lese mer om hull i tennene her.

– Noe sitter fast mellom tennene mine

Har du noe som sitter fast mellom tennene som du slett ikke greier å få løs? Ikke røsk og riv, men forsøk med tanntråd og tannpirker først. Dersom du ikke får det løs hjelper vi deg gjerne.

– Tannen min har knekt

Ta med den løse tannbiten eller hele tannen du har mistet. Svært ofte kan vi lime tannbiten på igjen med et godt resultat som ser naturlig ut, men det er viktig at du kontakter oss så fort som mulig. Vi anbefaler at du legger tannbiten fuktig dersom du ikke er i umiddelbar nærhet til tannlegen. Legg den for eksempel i et glass med melk.

– Jeg har mistet en tannkrone eller en tannbro

Ring oss for en time og ta med tannkronen eller -broen. Det er stor sannsynlighet at vi får den på plass igjen, og vi kan diskutere de mulige løsningene så snart du kommer inn.

Les også: Er det trygt å gå til tannlegen?

akutt tannlege

– Hva er prisen for akutt tannbehandling?

Kontakt oss direkte for å få et estimat på pris, slik at vi kan vurdere omfanget av din behandling og gi svar til de spørsmålene du måtte ha. Du kan også se veiledende priser for tannbehandlinger i vår prisliste.

– Kan jeg få økonomisk støtte til akutt tannlege?

Løsnet tannen som følge av et uhell på jobb eller skole? Da har du sannsynligvis rett til refusjon fra Helfo. En hel del medisinske tilstander gir også rett til refusjon ved akutt tannbehandling. Det finnes en rekke støtteordninger til tannlegeutgiftene. Spør oss gjerne, vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Vi legger stor vekt på at akutt tannbehandling skal være smertefri og løse pasientens akutte problem.

English version:

Urgent need for a dentist?

If there is an urgent need for a dentist, you can call one of our dental clinics. Our dentists go to great lengths to provide you with the help you need – when you need it most.

Find your nearest clinic

Call us to get an emergency dental appointment today

Are you in urgent need of a dentist outside our ordinary opening hours?

Contact information for dental clinics that offer dental care and emergency telephone:

Urgent dental treatment

 Urgent dental treatment treats sudden problems with the teeth, gums or jaw.

Are you unsure where the pain is coming from? Have you been in an accident that has damaged one or more of your teeth?
Such dental problems are usually temporary but if there is a need for further treatment you will be offered an dental appointment within our regular opening hours.

Our dentists will try to relieve the pain and solve the urgent issue in the best possible way.

I have a loose tooth – what do I do?

Avoid chewing on the tooth. It is important that you consult an emergency dentist as soon as possible. The dentist will examine both the tooth and the surrounding area.

There can be many reasons why a tooth has come loose, gingivitis (periodontitis) among others. The disease is common and about 40% of the adult population experience loose teeth to some degree.

I have a knocked-out tooth

Emergency dental treatment is necessary, immediately. If possible, put your tooth back in your mouth immediately. This increases the chance that we successfully manage to save the tooth. A knocked-out tooth is best stored under the tongue, or in a glass of milk.

Damaged milk teeth should not be reinserted and in most cases urgent dental treatment is not necessary. However, contact your dentist for an examination.

I have lost a filling

Without a tight cover (dental filling) on the tooth, there is full access for bacteria.

Get in touch and we will arrange an appointment quickly. Such an injury can often be worsened if you wait too long to seek help.

I have an acute toothache

No one should have to walk around with a toothache. 

Call us today, we can offer you an emergency dental appointment on the day or set up an ordinary dental appointment if you want.

Something is stuck between the teeth

Do you have something that is stuck between your teeth, and that you cannot get loose? Do not tug and jiggle, it can damage your teeth.

If dental floss and toothpicks do not help, you can call us for emergency dental treatment. We can help you quickly and in a gentle way.

Broken tooth – I am in urgent need of a dentist

Take the piece of the tooth or the whole tooth you have lost to the dentist. It is important that you contact us as soon as possible if you need an emergency dentist. We recommend that you keep the chipped/broken piece moist if you have to wait a while, for example in a glass of milk.

Have you lost a piece of a tooth or broken your tooth? Then it is urgent to get to emergency dental treatment. The damage can quickly get worse if you postpone the dental visit.

I have lost a dental crown or a dental bridge

Take the dental crown or dental bridge to the dentist if it has fallen out – there is a good chance that we can put it back in place.

If the dental crown or dental bridge has been lost, we must make a new one. The dentist will discuss possible solutions with you and give you their recommendation.

We recommend immediate dental treatment in the event of a lost or loosened dental crown or dental bridge.

Find your nearest clinic

Call us to get an emergency dental appointment today.

What is the price of urgent dental treatment?

Contact us directly to get an estimate of the price, so that we can assess the scope of your treatment and provide answers to any questions you may have.

You can also see estimated prices for dental treatments in our price list.

Can I get financial support for an emergency dentist?

Did the tooth loosen as a result of an accident at work or school? Then you are probably entitled to a refund from Helfo. A number of medical conditions also give the right to reimbursement for urgent dental treatment. Feel free to ask us, we will provide you with information and guidance.

We place great emphasis on emergency dental treatment being painless and solving the patient’s acute problem.

Find your nearest clinic

Call us to get an emergency dental appointment today.