Akutt behov for tannlege?

Ved akutt behov for tannlege kan du ringe en av våre tannklinikker. Våre behandlere strekker seg langt for å gi deg hjelpen du trenger – når du trenger den mest.

Finn din nærmeste klinikk

Ring oss for å få akutt tannlegetime på dagen!

Tannleger ved tannlegevakt i Oslo som tar i mot pasienter med akutt behov for tannlegetime.

Tannlegevakt og vakttelefon

Er du i akutt behov for tannlege utenfor våre ordinære åpningstider?

Se kontaktinformasjon for tannklinikker som tilbyr tannlegevakt og vakttelefon:

Akutt tannbehandling

Akutt tannbehandling skal ta hånd om akutte problemer i tenner, tannkjøtt eller kjeve.

Er du i tvil om hvor smerten kommer fra? Har du vært utsatt for et uhell som har skadet en eller flere av tennene dine?
Slike tannproblem er vanligvis midlertidig, men dersom det er behov for videre behandling vil du få tilbud om en ordinær tannlegetime hos oss.

Våre behandlere vil forsøke å fjerne smerten og løse det akutte problemet på best mulig vis.

Jeg har en løs tann – hva gjør jeg?

Unngå å tygge på tannen. Det er nå viktig at du oppsøker akutt tannlege så raskt som mulig. Tannlegen vil undersøke både den aktuelle tannen og tennene ved siden av.

Det kan være mange årsaker til at en tann har løsnet, blant annet tannkjøttbetennelse (periodontitt). Sykdommen er vanlig og cirka 40 % av den voksne befolkningen har tannløsning i en eller annen grad.

Jeg har en utslått tann

Akutt tannbehandling er nødvendig, umiddelbart! Hvis det er mulig burde du sett tannen tilbake i munnen straks. Dette øker sjansen for at vi greier å redde tannen. En utslått tann oppbevares best under tungen, eller i et glass med melk.

Utslåtte melketenner skal ikke settes inn igjen og som oftest er det ikke nødvendig med akutt tannbehandling. Kontakt likevel tannlege for undersøkelse.

Jeg har mistet en tannfylling

Uten tett dekke (tannfylling) på tannen er det fritt frem for bakterier.

Ta kontakt og vi ordner time raskt. En slik skade kan ofte bli forverret om du venter for lenge med å søke hjelp.

Jeg har akutt tannpine

Ingen skal behøve å gå rundt med tannpine.

Ring oss i dag, vi kan tilby deg akutt tannlegetime på dagen eller sette opp en ordinær tannlegetime hvis du vil.

Tannpine kan ha mange årsaker, og du kan lese mer om hull i tennene her.

Noe sitter fast mellom tennene

Har du noe som sitter fast mellom tennene, og som du slett ikke greier å få løs? Ikke røsk og riv, det kan gå hardt ut over tennene dine!

Hvis tanntråd og tannpirker ikke hjelper, kan du ringe oss for akutt tannbehandling. Vi hjelper deg raskt og på en skånsom måte!

Pasient i tannlegestol mottar behandling for akutt tannpine ved tannlegevakt.

Knekt tann – jeg er i akutt behov for tannlege

Ta med tannbiten eller hele tannen du har mistet til tannlegen. Svært ofte kan vi lime tannbiten på igjen – og resultatet blir som regel både fint og naturlig. Det er viktig at du oppsøker oss så raskt som mulig ved behov for akutt tannlege. Vi anbefaler at du legger tannbiten fuktig dersom du må vente en stund, for eksempel i et glass med melk.

Har du mistet en bit av en tann eller knekt tannen? Da haster det med å komme seg til akutt tannbehandling. Skaden kan raskt bli verre dersom du utsetter tannlegebesøket.

Jeg har mistet en tannkrone eller en tannbro

Ta tannkronen eller tannbroen med til tannlegen hvis den har falt ut – det er stor sjanse for at vi kan sette den på plass igjen.

Hvis tannkronen eller tannbroen har gått tapt, må vi lage ny. Tannlegen vil diskutere mulige løsninger med deg og gi deg sin anbefaling.

Vi anbefaler akutt tannbehandling ved tapt eller løsnet tannkrone eller tannbro.

Les også: Er det trygt å gå til tannlegen?

Finn din nærmeste klinikk

Ring oss for å få akutt tannlegetime på dagen!

Hva er prisen for akutt tannbehandling?

Kontakt oss direkte for å få et estimat på pris, slik at vi kan vurdere omfanget av din behandling og gi svar til de spørsmål du måtte ha.

Du kan også se veiledende priser for tannbehandlinger i vår prisliste.

Kan jeg få økonomisk støtte til akutt tannlege?

Løsnet tannen som følge av et uhell på jobb eller skole? Da har du sannsynligvis rett til refusjon fra Helfo. En hel del medisinske tilstander gir også rett til refusjon ved akutt tannbehandling. Spør oss gjerne, vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Vi legger stor vekt på at akutt tannbehandling skal være smertefri og løse pasientens akutte problem.

English version:

Urgent need for a dentist?

If there is an urgent need for a dentist, you can call one of our dental clinics. Our dentists go to great lengths to provide you with the help you need – when you need it most.

Find your nearest clinic

Call us to get an emergency dental appointment today!

Tannleger ved tannlegevakt i Oslo som tar i mot pasienter med akutt behov for tannlegetime.

Are you in urgent need of a dentist outside our ordinary opening hours?

Contact information for dental clinics that offer dental care and emergency telephone:

Urgent dental treatment

 Urgent dental treatment treats sudden problems with the teeth, gums or jaw.

Are you unsure where the pain is coming from? Have you been in an accident that has damaged one or more of your teeth?
Such dental problems are usually temporary but if there is a need for further treatment you will be offered an dental appointment within our regular opening hours.

Our dentists will try to relieve the pain and solve the urgent issue in the best possible way.

I have a loose tooth – what do I do?

Avoid chewing on the tooth. It is important that you consult an emergency dentist as soon as possible. The dentist will examine both the tooth and the surrounding area.

There can be many reasons why a tooth has come loose, gingivitis (periodontitis) among others. The disease is common and about 40% of the adult population experience loose teeth to some degree.

I have a knocked-out tooth

Emergency dental treatment is necessary, immediately! If possible, put your tooth back in your mouth immediately. This increases the chance that we successfully manage to save the tooth. A knocked-out tooth is best stored under the tongue, or in a glass of milk.

Damaged milk teeth should not be reinserted and in most cases urgent dental treatment is not necessary. However, contact your dentist for an examination.

I have lost a filling

Without a tight cover (dental filling) on the tooth, there is full access for bacteria.

Get in touch and we will arrange an appointment quickly. Such an injury can often be worsened if you wait too long to seek help.

I have an acute toothache

No one should have to walk around with a toothache. 

Call us today, we can offer you an emergency dental appointment on the day or set up an ordinary dental appointment if you want.

Something is stuck between the teeth

Do you have something that is stuck between your teeth, and that you cannot get loose? Do not tug and jiggle, it can damage your teeth!

If dental floss and toothpicks do not help, you can call us for emergency dental treatment. We can help you quickly and in a gentle way.

Pasient i tannlegestol mottar behandling for akutt tannpine ved tannlegevakt.

Broken tooth – I am in urgent need of a dentist

Take the piece of the tooth or the whole tooth you have lost to the dentist. It is important that you contact us as soon as possible if you need an emergency dentist. We recommend that you keep the chipped/broken piece moist if you have to wait a while, for example in a glass of milk.

Have you lost a piece of a tooth or broken your tooth? Then it is urgent to get to emergency dental treatment. The damage can quickly get worse if you postpone the dental visit.

I have lost a dental crown or a dental bridge

Take the dental crown or dental bridge to the dentist if it has fallen out – there is a good chance that we can put it back in place.

If the dental crown or dental bridge has been lost, we must make a new one. The dentist will discuss possible solutions with you and give you their recommendation.

We recommend immediate dental treatment in the event of a lost or loosened dental crown or dental bridge.

Find your nearest clinic

Call us to get an emergency dental appointment today!

What is the price of urgent dental treatment?

Contact us directly to get an estimate of the price, so that we can assess the scope of your treatment and provide answers to any questions you may have.

You can also see estimated prices for dental treatments in our price list.

Can I get financial support for an emergency dentist?

Did the tooth loosen as a result of an accident at work or school? Then you are probably entitled to a refund from Helfo. A number of medical conditions also give the right to reimbursement for urgent dental treatment. Feel free to ask us, we will provide you with information and guidance.

We place great emphasis on emergency dental treatment being painless and solving the patient’s acute problem.

Find your nearest clinic

Call us to get an emergency dental appointment today!